SENIORKOMITEEN

1. Seniorkomiteen utfører sine oppgaver etter rammer gitt av DGK (Jfr §19 i DGK sine lover om grupper og komiteer), pålegg fra administrasjonen samt budsjett og vedtak for seniorgruppa i årsmøtet.

Formålet for komiteen er:
Planlegge, arrangere og gjennomføre mandagsgolfen for seniorer 50+
Arrangere golf med andre klubber
Skape et godt miljø
Verve spillere til mandagsgolfen
Klargjøre golfregler
Ajourføre retningslinjene for Mandagsgolfen
Ajourføre instruksen for Golfbox og Gobex
Arrangere årsmøtet med avslutningsfest
Utarbeide årsrapport til DGKs årsmøte
Utarbeide foreløpig rapport til seniorens årsmøte
Skrive referat fra seniorenes årsmøte (valg og vedtatte forslag)
Utarbeide endelig rapport til DGKs årsmøte inkl. valg og vedtatte forslag fra seniorens årsmøte

 

RETNINGSLINJER FOR SENIORGOLFEN

 1. Påmeldingstiden er fra mandag kl. 09:00 til torsdag kl. 20:00. Avbud før påmeldingsfristen blir refundert av administrasjonen. Avbud etter påmeldingsfristen unntatt ved sykefravær (Jfr pkt 14), blir ikke refundert.
 2. Startlisten blir sendt på email fredag til alle påmeldte. Benyttede hull meddeles damegruppen.
 3. Påmelding og betaling i Golfbox gjøres online.
 4. Startkontingenten for 2019 er kr 75. Endring av startkontingenten vedtas av årsmøtet. Startkontingenten skal dekke løpende utgifter (Premiering, online avgift etc.). Overskudd kan godskrives seniorspillerne ved f.eks. anskaffelse av biler, sponsing av bilbruk, støtte til representasjonsspillere, støtte til juniorer o.l. Forslag fra komiteen behandles og vedtas av årsmøtet.
 5. Premieringen hver mandagsgolf er følgende for hver klasse: 1. premie (1fl. vin eller tilsvarende gavekort), 2. premie (Et gavekort pålydende kr 120 for kjøp i Proshop eller Restauranten) og 3. premie (En pk. med 3 golfballer).

Lumbago Hitters spillere mottar premie på lik linje med formiddagsspillerne d.v.s.: Dersom en spiller fra Lumbago oppnår bedre eller samme resultat som formiddagsspillerne, får spilleren tilsvarende premie.

Premieringen til Texas Scramble er følgende: 1 fl. vin eller tilsvarende gavekort til hver deltaker på vinnerlaget og en pk. med 3 golfballer til hver av spillerne på 2. plass.

2 fl. vin til utlodding hver mandagsgolf.

 1. Klasseinndelingen som er en medianberegning, baseres på HCP til deltakerne i tre mandager. Klasseinndeling for 2019 som er basert på deltatte spillere i 3 mandager i august er følgende: A klassen fra HCP 0,00 t.o.m 21,4, B klassen f.o.m HCP 21,5 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultatberegningen satt til HCP 36. Klassen den enkelte spiller tilhører ved første spilte mandagsgolf, skal beholdes under hele turneringsåret.
 2. Spillere som har forbedret HCP og krysset grensene for klasseinndelingen, skal avkrysse rett klasse på hver påmelding.
 3. Alle som fyller 50 år i 2019 kan delta på alle mandagsgolfene.
 4. Lumbagogolf er for spillere som må spille på ettermiddagen. Roy Barth Gundeid er kontaktperson (email diabarthen@gmail.com).
 5. Etteranmelding etter torsdag kl 20:00 ønskes eliminert og vil bare bli tillatt i spesielle tilfeller (Sykdom, dataproblem m.m.).. Regelen er innført for å lette administrasjonen sitt arbeid med salg av greenfee. De må vise betalingsdokumentasjon (Nettbetaling, vipps, kort m.m.) i «Golfbua» på spilledagen. Startlisten offentliggjøres fredag kl 18:00.
 6. Registrering med utlevering av scorekort foregår i «Golfbua» fra kl. 08:00 til kl. 08:45 på spilledagen.
 7. Man kan endre og slette påmeldingen og dermed også betalingen innen kl. 20:00 på torsdagen.
 8. Hvis det blir avlysning av en turneringsdag, vil alle påmeldte få GRATIS KAFFE OG VAFFEL NESTE MANDAG de spiller.  De som må melde avbud etter påmeldingsfrist p.g.a sykdom, får gratis spill neste gang de spiller mandagsgolf.
 9. De som trenger bil, må melde dette i MERKNADSFELTET på påmeldingen.
 10. Seniorkomiteen består av 3 medlemmer som fungerer i 2 år. Valgkomiteen er sittende seniorkomite som legger frem forslag til ny seniorkomite. 1 medlem er på valg det ene året og 2 medlemmer er på valg året etter. Den nye seniorkomiteen konstituerer seg selv.

ÅRSMØTET

 1. Det avholdes årsmøte ultimo september. Møtet arrangeres av komiteen i samarbeid med administrasjonen og restauranten.

Saker som skal behandles på årsmøtet er:

Årsrapport
Regnskap
Budsjett og startkontingent
Retningslinjer for seniorgruppas drift
Disponering av årets overskudd
Behandling av innkomne skriftlig formulerte forslag
Eventuelt saker av orienterende art
Valg av ny seniorkomité

Innkomne forslag skal være skriftlig formulert og være komiteen i hende senest 15 dager før årsmøtet. Skriftlige formulerte forslag skal gjengis i møteinnkallingen. Møteinnkalling med vedlegg skal offentliggjøres senest 14 dager før årsmøtet med unntak av årsberetning, regnskap og budsjett som offentliggjøres snarest etter siste mandagsgolf før årsmøtet.

Vedtak treffes med simpelt flertall. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslag om større anskaffelser bør drøftes med administrasjon og styret i DGK før vedtak treffes.

Under eventuelt skal bare saker av orienterende art få plass.

Etter årsmøtet foretas:
Premiering
Premiering på årsmøtet er gavekort til de 5 beste i hver klasse hvor de 7 beste rundene er tellende: 1. plass kr 1.500, 2. plass kr. 750, 3. plass kr. 500, 4. plass kr. 350 og 5. plass kr. 250.

Gavekort kr 750 for matchplay vinner i kl. 1 og kl. 2.

Som takk til gode hjelpere blir det forært en flaske vin til hver. Møtet avsluttes med en avslutningsfest.

De som ønsker det, kan delta på senior golf turneringer som blir arrangert av NGF. Roy Barth Gundeid er kontaktperson.

Vel møtt til spennende golfrunder.

Drøbak.17. januar 2019

Seniorkomiteen

 

 

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer