Innkalling Årsmøte senior herrer 50+

Tid: 28. september 2017 kl. 18:00 til kl. ????
Sted: Klubbhuset

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2(to)personer til å undertegne protokollen
4. Orientering om klubbens situasjon ved sesongslutt v/Jens Gilboe
5. Orientering om den kommende Haug-sesongen ved v/Odd A Gilboe
6. Årsberetning
7. Fastsette regnskapet for 2017
8. Vedta anvendelse av årsoverskuddet for 2017
9. Vedta budsjett for 2018
10. Behandle innkomne skriftlig formulerte forslag
11. Vedta retningslinjer for seniorkomiteen og mandagsgolfen for seniorer for 2018*
12. Vedta terminlisten for 2018
13. Eventuelle saker av orienterende art
14. Avslutte årsmøtet

Ad 6, 7 og 8: Årsberetningen og regnskapet blir offentliggjort etter mandagsgolfen 25. september.
Ad 9: Budsjettet blir offentliggjort sammen med regnskapet.
Ad 10: Innkomne forslag skal være skriftlig formulert og være komiteen i hende senest 13. september. Forslag sendes til janwold48@gmail.com. Forslagene blir offentliggjort 14. september

Etter årsmøtet foretas premiering, overrekkelse av gaver som takk til gode hjelpere og til slutt en avslutningsfest.
Påmelding årsmøte i golfbox – link her

Vel møtt Drøbak, 11. september 2017
Seniorkomiteen

*Retningslinjer for seniorkomiteen og mandagsgolfen for seniorer for 2018

SENIORKOMITEEN

1. Seniorkomiteen utfører sine oppgaver etter rammer gitt av DGK (Jfr §19 i DGK sine lover om grupper og komiteer), pålegg fra administrasjonen samt budsjett og vedtak for seniorgruppa i årsmøtet.

Formålet for komiteen er: Planlegge, arrangere og gjennomføre mandagsgolfen for seniorer 50+ Arrangere golf med andre klubber Skape et godt miljø Verve spillere til mandagsgolfen Klargjøre golfregler Ajourføre retningslinjene for Mandagsgolfen Ajourføre instruksen for Golfbox og Gobex Arrangere årsmøtet med avslutningsfest Utarbeide årsrapport til DGKs årsmøte Utarbeide foreløpig rapport til seniorens årsmøte Skrive referat fra seniorenes årsmøte (valg og vedtatte forslag) Utarbeide endelig rapport til DGKs årsmøte inkl. valg og vedtatte forslag fra seniorens årsmøte

RETNINGSLINJER FOR SENIORGOLFEN

2. Påmeldingstiden er fra mandag kl. 09:00 til torsdag kl. 20:00. Avbud før påmeldingsfristen blir refundert av administrasjonen. Avbud etter påmeldingsfristen unntatt ved sykefravær (Jfr pkt 14), blir ikke refundert.

3. Startlisten blir sendt på email fredag til alle påmeldte. Benyttede hull meddeles damegruppen.

4. Påmelding og betaling i Golfbox gjøres online.

5. Startkontingenten for 2018 er kr 75. Endring av startkontingenten vedtas på årsmøtet. Startkontingenten skal dekke løpende utgifter (Premiering, online avgift etc.). Overskudd kan godskrives seniorspillerne ved f.eks. anskaffelse av biler, sponsing av bilbruk, støtte til representasjonsspillere, støtte til juniorer o.l. Forslag fra komiteen behandles og vedtas under årsmøtet.

6. Premieringen hver mandagsgolf er følgende for hver klasse: 1. premie (1fl. vin eller tilsvarende), 2. premie (Ett gavekort pålydende kr 100 for kjøp i Proshop eller restauranten) og 3. premie (En pk med tre golfballer). Hvis Lumbago Hitters får score tilsvarende 1 og/eller 3 plass, premieres vedkommende. Premieringen til Texas Scramble er følgende: 1 fl. vin til hver deltaker på vinnerlaget og 3 golfballer til hver av spillerne på 2. plass.

7. Klasseinndelingen som er en medianberegning, baseres på HCP til deltakerne i tre mandager. Klasseinndeling for 2018 som er basert på deltatte spillere i 3 mandager i august er følgende: A klassen fra HCP 0,00 til 21,7, B klassen fra HCP 21,8 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultatberegningen satt til HCP 36. Klassen den enkelte spiller tilhører ved første spilte mandagsgolf, skal beholdes under hele turneringsåret.

8. Spillere som har forbedret HCP og krysset grensene for klasseinndelingen, skal avkrysse rett klasse på hver påmelding.

9. Alle som fyller 50 år i 2018 kan delta på alle mandagsgolfene.

10. Lumbagogolf er for spillere som må spille på ettermiddagen. Roy Barth Gundeid er kontaktperson (email diabarthen@gmail.com).

11. Etteranmelding etter torsdag kl 20:00 ønskes eliminert og vil bare bli tillatt i spesielle tilfeller (Sykdom, dataproblem m.m.). Det godtas inntil 6 spillere frem til fredag kl 17:00. Regelen er innført for å lette administrasjonen sitt arbeid med salg av greenfee. De må vise betalingsdokumentasjon (Nettbetaling, vipps, kort m.m.) i «Golfbua» på spilledagen. Startlisten offentliggjøres fredag kl 18:00.

12. Registrering med utlevering av scorkort foregår i «Golfbua» fra kl. 08:00 til kl. 08:45 på spilledagen.

13. Man kan endre og slette påmeldingen og dermed også betalingen innen kl. 20:00 på torsdagen.

14. Hvis det blir avlysning av en turneringsdag, vil alle påmeldte få GRATIS KAFFE OG VAFFEL NESTE MANDAG de spiller. De som må melde avbud etter påmeldingsfrist p.g.a sykdom, får gratis spill neste gang de spiller mandagsgolf.

15. De som trenger bil, må melde dette i MERKNADSFELTET på påmeldingen.

16. Valgkomiteen er sittende seniorkomite som legger frem forslag til ny seniorkomite. Valget foregår annen hvert år. Den nye seniorkomiteen konstituerer seg selv.
ÅRSMØTET

17. Det avholdes årsmøte ultimo september. Møtet arrangeres av komiteen i samarbeid med administrasjonen og restauranten. Saker som skal behandles på årsmøtet er:

Årsrapport Regnskap Budsjett og startkontingent Retningslinjer for seniorgruppas drift Disponering av årets overskudd Behandling av innkomne skriftlig formulerte forslag Eventuelt saker av orienterende art Valg av ny seniorkomite

Innkomne forslag skal være skriftlig formulert og være komiteen i hende senest 15 dager før årsmøtet. Skriftlige formulerte forslag skal gjengis i møteinnkallingen. Møteinnkalling med vedlegg skal offentliggjøres senest 14 dager før årsmøtet med unntak av årsberetning, regnskap og budsjett som offentliggjøres snarest etter siste mandagsgolf før årsmøtet. Seniorer som av ulike grunner ikke kan delta på årsmøtet, kan gi sin fullmakt til et annet medlem i forbindelse med behandling og votering av innkomne saker. Det kreves 2/3 flertall ved vesentlige endringer av retningslinjene, større anskaffelser og disponeringer av årsresultatet. Ellers treffes vedtak med simpelt flertall. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslag om større anskaffelser bør drøftes med administrasjon og styret i DGK før vedtak treffes. Under eventuelt skal bare saker av orienterende art få plass.

Etter årsmøtet foretas:
Premiering
Premiering på årsmøtet er gavekort til de 5 beste i hver klasse hvor de 7 beste rundene er tellende: 1. plass kr 1.500, 2. plass kr. 750, 3. plass kr. 500, 4. plass kr. 350 og 5. plass kr. 250. Gavekort kr. 500 for beste bruttorunde, kr 500 for beste nettorunde, kr 500 for beste stableford runde, kr 750 for matchplay vinner i kl. 1 og kl. 2.

Som takk til gode hjelpere blir det forært en flaske vin til hver. Møtet avsluttes med en avslutningsfest.

De som ønsker det, kan delta på senior golf turneringer som blir arrangert av NGF. Roy Barth Gundeid er kontaktperson.
Vel møtt til spennende golfrunder.

Drøbak. 10. september 2017 Seniorkomiteen

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 400,-*
Helg/Helligdager: fra kr 490,-*
*(Vi anvender yield management så se golfbox for eksakte green fee satser).

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer